CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2019. július 18. Csütörtök, ma Frigyes napja van

7.évfolyam

 Irodalom:

1. A reneszánsz: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete

2. Csokonai Vitéz Mihály költészete

3. A romantika I.: Kölcsey Ferenc-versek és a Parainesis

4. A romantika II.: Vörösmarty Mihály

5. Petőfi Sándor: ars poetica, a Júlia-versek és a közéleti témájú költemények

6. Arany János: versek és balladák

7. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

8. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány és a novella műfaja

9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

10. Egy szabadon választott ajánlott olvasmány elemzése
 
Történelem tételek:
1. Nemzetállamok születése I.
a/ Olaszország, Németország
2. Nemzetállamok születése II.
a/ USA, Franciaország, Nagy-Britannia
3. Imperializmus és forradalmak
a/A világ felosztása, gyarmatosítás
b/Ipari forradalom, gazdasági és társadalmi hatások
4. Dualizmus I.
a/Önkényuralom, kiegyezés, politika, etnikumok
5. Dualizmus II.
a/Gazdaság, társadalom, kultúra, Budapest
6. Első világháború
a/Előzmények, frontok, Magyarország, orosz forradalom, befejezés
7. Földünk a két világháború között
a/A világháború után, Párizs környéki békék, a gyarmatok
8. A második világháború előzményei
a/A gazdasági válság, Hitler Németországa, Sztálin Szovjetuniója, úton a háború felé
9. A második világháború
a/Villámháborúk, fordulat, a háború vége, zsidóság
10.Hazánk a két világháború között
a/Forradalmak, Trianon, Horthy, gazdasági válság
 
 

Angol tételek:

1.  Family

2.  Free time, hobbies

3.  Daily routine

4.  School

5.  The place where you live

6.  Healthy living / lifestyle

7.  Holidays, festivals

8.  Shopping

9.  Travelling

10. Great Britain

Német tételek:

1.   Die Familie

2.   Freizeit und Hobby

3.   Tagesablauf

4.   Die Schule

5.   Der Ort,wo wir leben

6.   Gesunde Lebensweise

7.   Feste und Feiertage

8.   Einkaufen

9.   Verkehr

10. Deutsche Sprachgebiete

Hittan tételek:

Nemes György – Mácsik Mária: Isten útján c. tankönyv alapján

1.Az ember istenképisége és az ősbűn (Tk. 7-17.)

2. Az ősbűn következményei, a bűn fajtái (Tk. 18-24. és 72-74.)

3. A Ciszterci Rend kialakulásának története, alapító atyái

4. Isten ingyenes kegyelmi ajándékai – a szentségekben rejlő erő

5. A törvény fajtái (Tk. 55-67.)

6. Az Üdvözítő édesanyja, Mária – mariológia (Tk. 39-44.)

7. A lelkiismeret fogalma és az erények (Tk. 68-71.)

8. Az Egyház öt parancsolata, az irgalmasság cselekedetei (87-91.)

9. A helyes vallásosság (az imádság és a szentmise) (Tk. 83-86. + 101-102. + kiadott jegyzet alapján)

10.Kötelességeink önmagunkkal és embertársainkkal szemben (Tk. 104-110.)

Művészetek - Ének-zene tételek - Vizuális kultúra tételek : 

1. A népdalgyűjtés; 5 népdal elemzése, éneklése.

2. A verbunk; Kodály Zoltán: Kállai kettős.

3. Programzene a romantikában; Liszt Ferenc: Mazeppa.

4. A magyar nemzeti opera; Erkel Ferenc: Hunyadi László.

5. A romantikus opera; G.Verdi: Nabucco.

6. A barokk képzőművészet Európában és Magyarországon

7. A klasszicista képzőművészet Európában és Magyarországon

8. Romantikus képzőművészeti törekvések a 19. században

9. Realista képzőművészeti törekvések a 19. században

10. A magyar nemzeti képzőművészet megteremtése

Kémia tételek:

1. Az anyag tulajdonságai, halmazállapotai, változásai

2. A levegő összetétele, levegőszennyezés

3. Az égés, tűzgyújtás, tűzoltás, energiaforrások

4. Szenek (ásványi, mesterséges), földgáz, kőolaj

5. A víz, az oldatok

6. Az anyagok csoportosítása, keverékek szétválasztása

7. Atomok, elemek, az atom felépítése, elektronszerkezet

8. Ionkötés, ionvegyületek

9. Kovalens kötés (elemmolekulák, vegyületmolekulák)

10.Fenntartható fejlődés, környezetvédelem

Fizika tételek:

1. SI mértékegységek. Etalon. Mérés története. Nem szabvány mértékegységek. A sűrűség.

2. Halmazállapot változások elemzése, összehasonlítása, gyakorlati alkalmazások. 

3. A hang fizikája. Hangkeltés, hangszerek.

4. A hang terjedése. Hullámok a természetben (Infrahang, ultrahang).

5. Súrlódás és közegellenállás.

6. Termikus kölcsönhatás. Hőterjedés.

7. Szilárd, folyékony, légnemű anyagok nyomása.

8. Közlekedőedények és hajszálcsövek, úszás, merülés, lebegés.

9. Energiaforrások – erőművek. Környezetszennyezés.

10. Egyszerű gépek fajtái, történeti áttekintés.

Földrajz tételek:

1. Sorold fel a földtörténet időegységeit! Milyen események, folyamatok kapcsolódnak hozzájuk?

2. Mutasd be a Föld belső felépítését, jellemezd a kőzelemezeket! Rajzold le, példákkal mutasd be a hegységképződés fajtáit!

3. Jellemezd Afrika éghajlati övét, területeit! Mutasd be a kétféle gazdálkodási módot, támaszd alá példanövényekkel!

4. Nevezd meg és jellemzd az USA ipari, valamint mezőgazdasági körzeteit. Indokold meg, miért termelékeny az USA ipara!

5. Mutasd meg Ázsia határait, félszigeteit, szigeteit Ázsia domborzati térképén! Ismertesd az ázsiai tájak kialakulásának folyamatát, idejét! Mutasd meg ősföldjeit,magashegységeit, alföldjeit a térképen!

6. Melyek Kína hagyományos és új iparágai? Minek köszönheti kimagasló gazdasági fejlődését?

7. Ismertesd a térképen Európa határait, félszigeteit, tengereit, mutasd be felszínfejlődését a földtörténeti időben! Mutasd be az éghajlati öveit, területeit!

8. Mutasd be a II. Világháború utáni Európa gazdasági fejlődését, melyek az EU elődszervezetei? Jellemezd a tagállamok gazdasági együttműködését!

9. Mit nevezünk karsztosodásnak? Ismertesd a folyamatát, nevezd meg a karsztformákat! Melyek a mediterrán éghajlat jellemzői, termesztett növényei?

10. Ismertesd Európa tájainak, képződményeinek kialakulását időrendi sorrendben! Nevezd meg a határait,félszigeteit,tájait,folyóit! Milyen külső erők hozták létre a mai felszínt?

Biológia tételek:

1.   tétel:A forró éghajlati öv növényei (trópusi, szavannai, sivatagi) – trópusi esőerdők, különleges életmódú növények, atrópusi lombhullató erdők, a majomkenyérfa, az ernyős akácia és az óriáskaktusz; – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (trópusi növények levelei, kaktusz felépítése), lombkoronaszintek stb.

2.   tétel: A forró éghajlati öv állatai (Az emberszabású majmok jellemzői, a zebra és az antilop összehasonlítása, az erszényesek, a teve és egy ragadozó: pl. jaguár, oroszlán, sivatagi róka) – tápláléklánc összeállítása

3.   tétel:A mérsékelt éghajlati öv elhelyezkedése és növényvilága – a macchia, a paratölgy, a bükk, a füves puszták és fenyők a tajgán – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (pl. fenyők a tajgán, fűfélék a prérin stb.)

4. tétel:A mérsékelt éghajlati öv állatai és jellemzőik – a kaméleon, a nagy pele és a prérikutya összehasonlítása, a vadmacska, a villásszarvú antilop, a hiúz és a siketfajd stb.) – életmód és testfelépítés összefüggései

5. tétel:A hideg éghajlati öv elhelyezkedése és élővilága (növény- és állatvilága) – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (pl. tundra növényei, a zúzmók, a rénszarvas, a sarki róka, a jegesmedve, az oroszlánfóka és a pingvin stb.)

6. tétel: A tengerszinttől távolodva: hegyvidék és a tengerek élővilága – a havasi gyopár, a zerge és a szirti sas, a plankton, a hering, a heringcápa és a tengeri emlősök (szilás és fogas cetek), a szivacs és a medúza

7.   tétel:Az „ökológia” tárgya és a hozzá kapcsolódó alapfogalmak (élő és élettelen környezeti tényezők, a tűrőképesség, az életközösség, a függőleges tagolódás ésvízszintes elrendeződés, táplálékhálózat stb.) 

8.   tétel:Az életközösségekre jellemző kölcsönhatások (együttélés, versengés, a táplálkozási kapcsolat, asztalközösség) és a táplálkozási szintek (termelők, fogyasztók, lebontók)

9.   tétel:Anyag- és energiaáramlás az életközösségekben; természetes és mesterséges életközösségek; környezetvédelem

10.   tétel:: Az élőlények rendszerezése (mesterséges és természetes rendszertan); az élőlények országai és azok jellemzése; a növények és állatok országának törzsei és rövid jellemzésük