CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2020. augusztus 09. Vasárnap, ma Emőd napja van

7.évfolyam

Tájékoztató a 7. évfolyamos

év végi szóbeli vizsgáról

 

Iskolánk az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az év végi szóbeli számonkérésre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben a mindenkori hetedikes tanulók beszámolnak egy választott tantárgy (hittan, irodalom, történelem, angol, német, művészetek, fizika, kémia, földrajz, biológia) egy éves tananyagából (10 előre megadott tétel egyikéből) a tanév végén.

Számonkérésük formája szóbeli vizsga, ezzel is szeretnénk felkészíteni az Önök gyermekét a továbbtanuláshoz szükséges szóbeli felvételi vizsga sikeresebbé tételéhez.

 

A vizsga menete:

1.      Tájékoztatás a szeptember szülői értekezleten és a tanórákon.

2.      Tantárgy választása, és a jelentkezési lapok leadása az osztályfőnököknek a szaktanár és a szülő aláírásával október 15-ig.

3.      Szóbeli vizsga előzetes beosztás szerint május végén.

4.      Értékelés: 3 érdemjeggyel az adott tantárgyból az elektronikus naplóba vezetve

 

Választható tantárgyak/tételek:

Hittan

Nemes György – Mácsik Mária: Isten útján c. tankönyv alapján

1. Az ember istenképisége és az ősbűn (Tk. 7-17.)

2. Az ősbűn következményei, a bűn fajtái (Tk. 18-24. és 72-74.)

3. A Ciszterci Rend kialakulásának története, alapító atyái

4. Isten ingyenes kegyelmi ajándékai – a szentségekben rejlő erő

5. A törvény fajtái (Tk. 55-67.)

6. Az Üdvözítő édesanyja, Mária – mariológia (Tk. 39-44.)

7. A lelkiismeret fogalma és az erények (Tk. 68-71.)

8. Az Egyház öt parancsolata, az irgalmasság cselekedetei (87-91.)

9. A helyes vallásosság (az imádság és a szentmise) (Tk. 83-86. + 101-102. + kiadott jegyzet alapján)

 

Irodalom

1. A reneszánsz: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete

2. Csokonai Vitéz Mihály költészete

3. A romantika I.: Kölcsey Ferenc-versek és a Parainesis

4. A romantika II.: Vörösmarty Mihály

5. Petőfi Sándor: ars poetica, a Júlia-versek és a közéleti témájú költemények

6. Arany János: versek és balladák

7. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

8. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány és a novella műfaja

9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

10. Egy szabadon választott ajánlott olvasmány elemzése

 

Történelem

1. Nemzetállamok születése I.(Olaszország, Németország)

2. Nemzetállamok születése II. (USA, Franciaország, Nagy-Britannia)

3. Imperializmus és forradalmak (A világ felosztása, gyarmatosítás / Ipari forradalom, gazdasági és társadalmi hatások)

4. Dualizmus I. (Önkényuralom, kiegyezés, politika, etnikumok)

5. Dualizmus II. (Gazdaság, társadalom, kultúra, Budapest)

6. Első világháború (előzmények, frontok, Magyarország, orosz forradalom, befejezés)

7. Földünk a két világháború között (A világháború után, Párizs környéki békék, a gyarmatok)

8. A második világháború előzményei (A gazdasági válság, Hitler Németországa, Sztálin Szovjetuniója, úton a háború felé)

9. A második világháború (Villámháborúk, fordulat, a háború vége, zsidóság)

10. Hazánk a két világháború között (Forradalmak, Trianon, Horthy, gazdasági válság)

 

Angol

1. Family

2. Free time, hobbies

3. Daily routine

4. School

5. The place where you live

6. Healthy living / lifestyle

7. Holidays, festivals

8. Shopping

9. Travelling

10. Great Britain

 

Német

1. Die Familie

2. Freizeit und Hobby

3. Tagesablauf

4. Die Schule

5. Der Ort,wo wir leben

6. Gesunde Lebensweise

7. Feste und Feiertage

8. Einkaufen

9. Verkehr

10. Deutsche Sprachgebiete

 

Művészetek (Ének-zene, Vizuális kultúra) 

1. A népdalgyűjtés; 5 népdal elemzése, éneklése.

2. A verbunk; Kodály Zoltán: Kállai kettős.

3. Programzene a romantikában; Liszt Ferenc: Mazeppa.

4. A magyar nemzeti opera; Erkel Ferenc: Hunyadi László.

5. A romantikus opera; G.Verdi: Nabucco.

6. A barokk képzőművészet Európában és Magyarországon

7. A klasszicista képzőművészet Európában és Magyarországon

8. Romantikus képzőművészeti törekvések a 19. században

9. Realista képzőművészeti törekvések a 19. században

10. A magyar nemzeti képzőművészet megteremtése

 

Kémia

1. Az anyag tulajdonságai, halmazállapotai, változásai

2. A levegő összetétele, levegőszennyezés

3. Az égés, tűzgyújtás, tűzoltás, energiaforrások

4. Szenek (ásványi, mesterséges), földgáz, kőolaj

5. A víz, az oldatok

6. Az anyagok csoportosítása, keverékek szétválasztása

7. Atomok, elemek, az atom felépítése, elektronszerkezet

8. Ionkötés, ionvegyületek

9. Kovalens kötés (elemmolekulák, vegyületmolekulák)

10. Fenntartható fejlődés, környezetvédelem

 

Fizika

1. SI mértékegységek. Etalon. Mérés története. Nem szabvány mértékegységek. A sűrűség.

2. Halmazállapot változások elemzése, összehasonlítása, gyakorlati alkalmazások. 

3. A hang fizikája. Hangkeltés, hangszerek.

4. A hang terjedése. Hullámok a természetben (Infrahang, ultrahang).

5. Súrlódás és közegellenállás.

6. Termikus kölcsönhatás. Hőterjedés.

7. Szilárd, folyékony, légnemű anyagok nyomása.

8. Közlekedőedények és hajszálcsövek, úszás, merülés, lebegés.

9. Energiaforrások – erőművek. Környezetszennyezés.

10. Egyszerű gépek fajtái, történeti áttekintés.

 

Földrajz

1.      Sorold fel a földtörténet időegységeit! Milyen események, folyamatok kapcsolódnak hozzájuk?

2.      Mutasd be a Föld belső felépítését, jellemezd a kőzetlemezeket! Rajzold le, példákkal mutasd be a hegységképződés fajtáit!

3.      Mit jelent a földrajzi övezetesség? Mitől függ elsősorban a levegő felmelegedése? Mutasd be a szoláris éghajlati öveket, jellemezd az egyenlítői, a mediterrán és a tundra éghajlati területet!

4.      Kik voltak Afrika fontosabb felfedezői? Mutasd be időrendi sorrendben Afrika felszínfejlődését az ősidőtől napjainkig. Magas-Afrika, alacsony-Afrika. Mutasd a térképen is!

5.      Jellemezd Afrika éghajlati övét, területeit! Mutasd be a kétféle gazdálkodási módot, támaszd alá példanövényekkel!

6.      Mutasd be az amerikai kontinens felszínének fejlődését földtörténeti sorrendben, használd a térképet is! Sorold fel a kontinens fontosabb energiahordozóit, ásványkincseit, országokhoz kötve!

7.      Nevezd meg és jellemezd az USA ipari, valamint mezőgazdasági körzeteit. Indokold meg, miért termelékeny az USA ipara!

8.      Mutasd meg Ázsia határait, félszigeteit, szigeteit Ázsia domborzati térképén! Ismertesd az ázsiai tájak kialakulásának folyamatát, idejét! Mutasd meg ősföldjeit, magashegységeit, alföldjeit a térképen!

9.      Mutasd be Kelet- és Nyugat-Kína természeti és gazdasági különbségeit? Minek köszönheti kimagasló gazdasági fejlődését?

10.  Mutasd be Délnyugat-Ázsia természetföldrajzi tájait, energiahordozóit! Jellemezd a terület mezőgazdaságát, iparát, világgazdasági jelentőségét! Milyen problémákkal szembesülünk itt napjainkban?

 

Biológia

1. A forró éghajlati öv növényei (trópusi, szavannai, sivatagi) – trópusi esőerdők, különleges életmódú növények, a trópusi lombhullató erdők, a majomkenyérfa, az ernyős akácia és az óriáskaktusz; – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (trópusi növények levelei, kaktusz felépítése), lombkoronaszintek stb.

2. A forró éghajlati öv állatai (az emberszabású majmok jellemzői, a zebra és az antilop összehasonlítása, az erszényesek, a teve és egy ragadozó: pl. jaguár, oroszlán, sivatagi róka) – tápláléklánc összeállítása

3. A mérsékelt éghajlati öv elhelyezkedése és növényvilága – a macchia, a paratölgy, a bükk, a füves puszták és fenyők a tajgán – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (pl. fenyők a tajgán, fűfélék a prérin stb.)

4. A mérsékelt éghajlati öv állatai és jellemzőik – a kaméleon, a nagy pele és a prérikutya összehasonlítása, a vadmacska, a villásszarvú antilop, a hiúz és a siketfajd stb.) – életmód és testfelépítés összefüggései

5. A hideg éghajlati öv elhelyezkedése és élővilága (növény- és állatvilága) – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (pl. tundra növényei, a zúzmók, a rénszarvas, a sarki róka, a jegesmedve, az oroszlánfóka és a pingvin stb.)

6. A tengerszinttől távolodva: hegyvidék és a tengerek élővilága – a havasi gyopár, a zerge és a szirti sas, a plankton, a hering, a heringcápa és a tengeri emlősök (szilás és fogas cetek), a szivacs és a medúza

7. Az „ökológia” tárgya és a hozzá kapcsolódó alapfogalmak (élő és élettelen környezeti tényezők, a tűrőképesség, az életközösség, a függőleges tagolódás és vízszintes elrendeződés, táplálékhálózat stb.)

8. Az életközösségekre jellemző kölcsönhatások (együttélés, versengés, a táplálkozási kapcsolat, asztalközösség) és a táplálkozási szintek (termelők, fogyasztók, lebontók)

9. Anyag- és energiaáramlás az életközösségekben; természetes és mesterséges életközösségek; környezetvédelem

10. Az élőlények rendszerezése (mesterséges és természetes rendszertan); az élőlények országai és azok jellemzése; a növények és állatok országának törzsei és rövid jellemzésük