OKM tájékoztató

 TÁJÉKOZTATÁS KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletnek megfelelően a 2022/2023. tanévben a digitális országos mérések két fő időszakban zajlanak. A bemeneti mérésekre
2022. szeptember 26. és november 30. között, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és június 9. kerül sor.
A méréseket az Oktatási Hivatal által elkészített informatikai rendszeren keresztül digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani az iskolában biztosított számítógépeken. 

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket.

A 6., 8., 10. évfolyamos matematika bemeneti mérés és a 6-11. évfolyamos kimeneti mérés során minden tanuló segédeszközként számológépet használhat. Más segédeszköz nem engedélyezhető.

A 4-5. évfolyamos matematika mérésben nem használható számológép.

A tanulók a matematika mérésre (6., 8., 10. évfolyamon) hozzanak magukkal zsebszámológépet,
és az idegen nyelvi mérés lebonyolításához nélkülözhetetlen saját fejhallgatót!

Mérési területek

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a tanulóknak.

SZÖVEGÉRTÉS

A 4-11. évfolyamos tanulók szövegértési képességét vizsgálja. A tesztek a mindennapi életből vett szövegekben szereplő tények, összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el
a tanulóktól, elbeszéléseket, regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és szokványos táblázatokat tartalmaznak. A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések megválaszolásakor a szövegek átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű és komplex műveletek
is tartoznak a konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek funkciójának meghatározásán át a szöveg megformáltságára való reflektálásig.

MATEMATIKA

A 4-11. évfolyamos tanulók matematikai eszköztudását vizsgálja, azt, hogy mennyire képesek
az iskolai oktatás során elsajátított matematikai ismereteiket valós helyzetekben, életszerű kontextusokban alkalmazni. A felmérés ugyan figyelembe veszi a matematika tanterveket, de nem csak azon ismeretek mozgósítását várja el, amelyeket éppen az adott évfolyamon kellett elsajátítani.

TERMÉSZETTUDOMÁNY

A 6-11. évfolyamos tanulók természettudományos műveltségét vizsgáló mérésben
a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A kérdések megválaszolásához nem kizárólag
és nem elsősorban az előzetes tudásukra van szükségük a diákoknak,
hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat is.

IDEGEN NYELVI MÉRÉS

Az idegen nyelvi mérés a 6-8. évfolyamos tanulók angol és német nyelvtudását vizsgálja. A mérésben az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanuló diákok vesznek részt. A mérés azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteket (6. és 7. évfolyam A1, 8. évfolyam: A2). Az idegen nyelvi mérés mindkét évfolyamon három készséget érint, a mérés egyik része az olvasott szöveg értését
és a szövegalkotást, a másik része a hallott szöveg értését vizsgáló feladatokból áll.

Háttérkérdőív a kimeneti mérésekhez

Csak a kimeneti mérésekhez kapcsolódik háttérkérdőív, így az majd csak a tavaszi mérési időszakban lesz elérhető. Az a legszerencsésebb, ha a kérdőívet a tanulók szüleikkel együtt, közösen töltik ki. A háttérkérdőív csak online módon lesz kitölthető.

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. A mérés napján osztályfőnöki, művészeti és testnevelés órák szervezhetőek. További kötelező tanóra nem lesz, ezeken a napokon tanulószobát biztosítunk.

A mérések napjain az osztályok napi órarendjét követjük a szervezés gördülékeny lebonyolítása érdekében. A mérés előtti vagy utáni órákon nincs felelés, dolgozat, témazáró.

A mérés után haza lehet menni írásbeli szülői kérelemmel.

A mérések tervezett idejéről, fontos tudnivalókról a szülők e-mailben, az osztályok
az osztályfőnöküktől kapnak tájékoztatást.

További tájékoztatások az Oktatási Hivatal felületén:

Példafeladatok a digitális mérési területekhez az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok

 

A digitális országos mérések általános leírása:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

 

Általános szakmai anyagok:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok

 

Az országos tanulói mérések lebonyolítása:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas